miércoles, 3 de abril de 2013


El voluntariat de l'ADF al municipi de Sant Boi ha creat una associació amb entitat jurídica pròpia al mateix municipi. A continuació, els articles dels Estatuts referents a la denominació i als fins de l'entitat.

ESTATUTS

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili

Article 1
Amb la denominació Associació de Voluntaris Forestals de Sant Boi de Llobregat (AVFSB) es constitueix aquesta entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Article 2
Els fins de l’associació són:
- La prevenció, sensibilització, informació, vigilància i l’extinció d’incendis forestals.
- El manteniment i la protecció de l’entorn natural.
- Col·laborar amb el departament de medi ambient de l'Ajuntament i entitats mediambientals en projectes i activitats ambientals.
- La col·laboració en emergències a l’entorn natural i periurbà, com la recerca i salvament de persones i animals, caiguda d’arbres en via pública o altres incidents vinculats a aquests espais.
- Col·laboració en actes esportius, culturals i ambientals a l'entorn natural i periurbà com a suport de seguretat, d'informació o logístic.
- La col·laboració en emergències associades a situacions meteorològiques adverses (inundacions, ventades, nevades, tempestes, onades de calor / fred...).

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:
- Desenvolupar programes de sensibilització ambiental pels ciutadans i propietaris forestals del municipi.
- Serveis programats de vigilància, informació i primera intervenció en incendis forestals.
- Disposar de recursos operatius davant la situacions de risc meteorològic.
- Participar en programes de mesures i sensibilització davant riscos ambientals o d'altres que es puguin donar al municipi en coordinació amb els departaments, organismes i entitats relacionades.
- Executar actuacions de manteniment, millora i protecció a l’entorn natural.

Estatuts aprovats en assemblea el 15 de desembre de 2012.

No hay comentarios:

Publicar un comentario