lunes, 7 de abril de 2014

Més superficie de baixa combustibilitat a gestionar per Llei

La Llei 2/2014 d’acompanyament de pressupostos de 2014 (de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic) ha modificat la Llei 5/2003, la coneguda fins ara com la "de les urbanitzacions", concretament la Llei de mesures de prevenció dels incendis forestals a les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. Aquesta Llei era desenvolupada pel Decret 123/2005. 
 


Delimitació Franja de Protecció a Sant Vicenç de Montalt. Font: Federació ADF Maresme

  

Amb aquest nova llei s'espera aumentar significativament la superfície a gestionar com a objectiu de reduir la vulnerabilitat de nuclis urbans i infraestructures davant el risc d'incendi forestal. 

Article 179. Modificació de la Llei 5/2003 (Prevenció d’incendis forestals en urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions en terrenys forestals)

1. Es modifica el títol de la Llei 5/2003, del 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, que resta redactat de la manera següent:
«Llei de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals»

2. Es modifica l’article 1 de la Llei 5/2003, del 22 d’abril, que resta redactat de la manera següent:
«Article 1. Objecte de la llei
»L’objecte d’aquesta llei és establir mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals o en la franja de cinc-cents metres que els envolta.»

3. Es modifica l’apartat 1 de l’article 2 de la Llei 5/2003, del 22 d’abril, que resta redactat de la manera següent:
«1. Els ajuntaments han de determinar, mitjançant un plànol de delimitació, les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions afectades per aquesta llei. Correspon al ple de cada ajuntament d’aprovar aquest plànol de delimitació, el qual, un cop aprovat, s’ha de trametre al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.»
4. Es modifica l’apartat 1 de l’article 3 de la Llei 5/2003, del 22 d’abril, que resta redactat de la manera següent:
«1. Les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions a què fa referència l’article 1 han de complir les mesures de prevenció d’incendis forestals següents:
»a) Assegurar l’existència d’una franja exterior de protecció d’almenys vint-i-cinc metres d’amplada al voltant, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida que compleixi les característiques que s’estableixin per reglament.
»b) Mantenir el terreny de totes les parcel·les i zones verdes interiors a la franja de protecció en les mateixes condicions que s’estableixin per a les franges de protecció.
»c) Elaborar un pla d’autoprotecció contra incendis forestals que s’ha d’incorporar al pla d’actuació municipal, d’acord amb el Pla de protecció civil d’emergències per a incendis forestals a Catalunya (Infocat), segons el que estableix la Llei 4/1997, del 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.
»d) Disposar d’una xarxa d’hidrants homologats per a l’extinció d’incendis que compleixi les característiques establertes per decret.
»e) Mantenir nets de vegetació seca els vials de titularitat privada, tant els interns com els d’accés, i les cunetes.»
  Manteniment Franja de Protecció amb silvopastura Sant Boi.
Font: ramatsalbosc.org


5. Es modifica l’apartat 1 de l’article 4 de la Llei 5/2003, del 22 d’abril, que resta redactat de la manera següent:
«1. Les obligacions establertes per l’article 3 han d’ésser complertes per la comunitat de propietaris de la urbanització o per l’entitat urbanística col·laboradora corresponent.»

6. Es modifica l’apartat 1 de l’article 5 de la Llei 5/2003, del 22 d’abril, que resta redactat de la manera següent:
«1. L’amplada i les característiques de la franja de protecció de cada urbanització, nucli de població, edificació o instal·lació ha d’ésser d’almenys vint-i-cinc metres i les seves característiques han d’ésser les establertes per reglament. A instàncies de les administracions competents es pot incrementar l’amplada de la franja de protecció o modificar-ne les característiques sempre que es disposi d’un informe tècnic forestal que ho justifiqui.»

No hay comentarios:

Publicar un comentario